Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim"Centrum Leczenia Zwierząt"

 

Została powołana aktem notarialnym z dnia 16.04.2015 roku oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.05.2015 roku.

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI TO:

 

1. niesienie pomocy zwierzętom (bezdomnym lub będącym pod opieką właścicieli w trudnej sytuacji materialnej) dotkniętym poważnymi, zagrażającymi życiu schorzeniami;

2. zapewnienie dostępu do usług weterynaryjnych dla uboższych właścicieli zwierząt domowych i egzotycznych;

3. zapewnienie pełnego zakresu opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych z terenów wiejskich;
4. ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez prowadzenie programu sterylizacji i kastracji oraz akcji uświadamiających właścicieli zwierząt;
5. obrona praw zwierząt hodowlanych, działalność na rzecz poprawy dobrostanu tych zwierząt;
6. zapewnienie leczenia zwierzątom dzikim: chorym, okaleczonym, poszkodowanym w wyniku działalności człowieka lub zdarzeń losowych;
7. zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do życia na wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę;
8. ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt;
9. rehabilitacja i przystosowanie do samodzielnego życia na wolności leczonych dzikich zwierząt;
10. ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk;
11. ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu;
12. współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
13.prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych;
14.działalność naukowa w zakresie nauk weterynaryjnych - dokumentowanie przebiegu leczenia  i upowszechnianie wyników  w literaturze specjalistycznej;
15.działalność oświatowa , w tym edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich i małych miasteczek;
16. propagowanie kultury i działalności ekologicznej;
17. wspieranie ekorozwoju i proekologicznych technologii;
18. ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony;
19.propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację społeczeństwa w zakresie zdrowej diety i aktywności fizycznej;
20. wspieranie  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
21. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego,  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 22. zwiększanie dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.