Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim "Centrum Leczenia Zwierząt"

 

Została powołana aktem notarialnym z dnia 16.04.2015 roku oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.05.2015 roku.


FUNDACJA REALIZUJE SWE CELE POPRZEZ:


1. utworzenie i prowadzenie gabinetu weterynaryjnego zapewniającego pełny zakres usług w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia zwierząt domowych i dzikich;
2.utworzenie i prowadzenie ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją zwierząt dzikich oraz prowadzenie azylu dla trwale niepełnosprawnych zwierząt dzikich;
3. rehabilitację, leczenie i przystosowywanie do życia na wolności dzikich zwierząt;
4. zapewnienie właściwej opieki dzikim zwierzętom niemogącym wrócić na wolność lub kierowanie tych zwierząt do miejsc, mogących zapewnić im odpowiednie warunki bytowania;
5. dążenie do zachowania terenów i miejsc występowania zwierząt, korytarzy migracyjnych oraz tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt, włącznie z wykupem lub dzierżawą gruntów;
6.przedstawianie własnego stanowiska w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego;
7. prowadzenie badań naukowych, weterynaryjnych, tworzenie planów ochrony, strategii, opinii i ekspertyz;
8. udział w programach badania i ochrony zwierząt oraz ich siedlisk;
9. tworzenie i realizację własnych programów badania i ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym;
10.podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną gatunków zwierząt i terenów cennych przyrodniczo;
11. współpracę z instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą, których celem jest ochrona przyrody oraz niesienie pomocy zwierzętom lub wspieranie finansowe czy techniczne takich instytucji;
12. współdziałanie z organami administracji publicznej, sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi
w egzekwowaniu istniejących przepisów ochrony wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego;
13. prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
14. inicjowanie, organizowanie wśród dzieci, uczniów oraz młodzieży akcji edukacyjnych kształcących właściwy stosunek do zwierząt oraz do ochrony przyrody, m.in. przez sztukę, sport i turystykę;
15. działalność edukacyjną: szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz uświadamianie zagrożeń dla ich bytowania i konieczności ochrony, potrzebie humanitarnego traktowania zwierząt oraz                 o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka;
16. uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;
17. organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy sterylizacji i kastracji oraz działania uświadamiające w tym zakresie;
18. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych związanych           z ochroną zwierząt, ich leczeniem i rehabilitacją oraz z ochroną środowiska przyrodniczego;
19. organizację spotkań o charakterze naukowym i edukacyjnym w postaci: seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów, spotkań kół naukowych, wykładów      o tematyce ekologicznej i pokrewnych, odczytów podnoszących społeczną świadomość ekologiczną;
20. organizowanie lub uczesniczenie w zjazdach organizacji realizujących podobne cele oraz środowisk naukowych i weterynaryjnych z Polski i zagranicy, w celu wymiany doświadczeń;
21. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;
22. czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw zwierząt oraz lobbing na rzecz zmiany prawa;
23. organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących ochronę środowiska, zwierząt, naukę, oświatę, zdrowie;
24. upowszechnianie w kraju i zagranicą idei integracji europejskiej, głównie pod kątem ochrony środowiska      i kształtowania w społeczeństwie trwałych postaw proekologicznych;
25. działalność filmową i wydawniczą;
26. wspieranie rolnictwa ekologicznego i propagowanie uprawy starych odmian roślin i wspieranie hodowli rodzimych ras zwierząt;
27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
28. sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
29. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.